superhandledningsgrupp våren 2019- en plats ledig!


Är du som är handledare, organisationskonsult, par-familjeterapeut, professionell ledare, verksamhetsansvarig eller liknande intresserad av att vidareutveckla dig själv? Tillsammans med 5-7 erfarna kollegor bli mer seende, modig och intuitiv? Lägga till ny kunskap och nya "verktyg"? Bli mer kreativ! Då ska du delta i en Superhandledningsgrupp i Stockholm. Där handledningen utgår från kreativa format (t.ex. Drawing, Life Staging®) men också omfattar Reflekterande processer, Narrativ intervju mm. Vi träffas ca en halvdag/månad. Hösten 2017 startades en grupp, men är fler intresserad så kommer en grupp till att startas till hösten. Alternativt finns möjlighet att i höst ingå i den grupp som pågår för närvarande. Om det blir en plats ledigt.

Upplägg; Kommer att ske i samarbete med deltagarna. Gruppstorlek ca 5-7 personer. Att delta ett överenskommet antal tillfällen över (minst) en termin kommer vara grundupplägget. Liksom att gruppen kommer träffas lokalt i Stockholms City. Om någon av er vill träffas på annan plats och kan få ihop 5-7 kollegor kan jag också tänka mig att förflytta mig till er, om förutsättningarna finns praktiskt/ekonomiskt.

Kostnad; Fyra tillfällen á 3 timmar/tillfälle, inklusive fika, under vårterminen kommer kosta 7 800 kr+ moms/deltagare


Hör av dig om du vill veta mer eller anmäl intresse direkt till Elisabet Wollsén, som kommer leda gruppen! 
 

AGPA Los Angeles 2019

Workshop i Life Staging® kommer hållas på  AGPA´s (American Group Psychotherapists) årliga konferens i USA i slutet februari- början av mars 2019.  


UTVECKLINGSDAGAR I PROFESSIONELLT ARBETE "RIA-RA*"

Två dagar  våren 2019

Utvecklingsdagarna fokuserar på vikten av att alltid ha ett medvetet mål och upplägg i det professionella arbetet. Fokus ligger på att jobba kring uppdragstagande och mål utifrån olika modeller, företrädesvis de fem frågorna i Ria-ra-teorin. Med dessa fem frågor och följdfrågor kan varje mötessammanhang bli meningsfullt och med tydlig målinriktning och ansvarsfördelning. Kursen kommer också att beröra AGS-uppdragsmodellen, en analysmodell för rangordning av uppdrag. Samt ge träning i målformulerande dialog och hur man kan förändra ett konstaterande språkbruk till ett aktivt handlingsspråk.

Ria-Ra-frågorna;
1) Vilka är här?
2) Har jag här att göra?
3) Vad har jag här att göra?
4) Gör vi rätt saker?
4) När ska vi sluta?

Målgrupp: Alla som vill utveckla effektivare och bättre möten, ett mer värdefullt samarbete med klienter, andra professionella, kunder, uppdragsgivare etc. Passar såväl personal inom offentlig sektor, i näringslivssammanhang, konsultverksamhet mfl. Delta som hel arbetsgrupp eller kom från olika verksamheter. Alternativt från olika arbetsgrupper inom samma verksamhet som samarbetar professionellt i vardagen, eller delta som enskild konsult, chef eller anställd. Kursen passar alla som vill utveckla ett mer professionellt samarbete genom gemensamma metoder och förhållningssätt. Kursen har t.ex. givits som utvecklingsdagar för Socialtjänsten och för Konsulter i olika sammanhang.

Kursledare: Elisabet Wollsén
Datum: ännu ej spikade
Torsdag; 10.00-17:00
Fredag: 09:00- 15:00
Kostnad: 4 900 kr + moms/deltagare. 
Deltagarantal: Maximum 20 deltagare. Minimum 8 deltagare.
Plats: Stockholm (kan anordnas på annan ort om intresse finns)
Anmälan: Bindande anmälan via mail till elisabet@samtal.se  
Information: elisabet@samtal.se eller 08-33 71 73

Alternativt kan valfritt antal utvecklingsdagar anordnas för en specifik arbetsgrupp/plats. Kostnad, datum och plats enligt överenskommelse.

*Egen utarbetad modell utifrån forskningsrapporten "Det var inte så märkvärdigt" Elisabet Wollsén 2000.


Handledning och arbete med grupper genom iscensättning – Life Staging® 


Workshop 30-31 mars 2019 i Stockholm
 

Inspirerad av narrativ och konstnärlig filosofi och praktik erbjuder Life Staging® ett tillägg till dominant kognitiv förståelse och den tagna-för-givna-kunskap som kommit att prägla vissa delar av modern psykologisk praktik och teori idag.
 
Life Staging® är ett handledningsformat, ett sätt att arbeta med grupper och med organisationsutveckling. Formatet fokuserar seendet och inseendet kring de fördomar vi ofta benämner som ”verkligheten”. Genom att erbjuda en rörelse från den konstaterade bilden/uppfattningen man redan har till en mer dynamisk, flerdimensionell bild/berättelse. En invändning, ett tillägg, kanske ett uppslag att gå vidare med genom att bekräfta något man redan anat men ännu inte sett?
 
I formatet ges ingen förhandsinformation (mer än uppställarens bild) varför deltagarna måste lita på de personliga, relationella upplevelser och handlingar som uppstår och koordineras i stunden. En transformation som möjliggör att samtligas kunskap, erfarenheter, fördomar och värden kontinuerligt låter sig utmanas och omvärderas, fördjupas och väckas till liv. Allt i ett mycket värdigt, tryggt och förlösande sammanhang med mycket seriös humor!
 
Kursen innehåller föreläsningar, övningar och arbete med eget material.
 
Målgrupp; 
Handledare, konsulter och professionella som arbetar med
grupper och personalutveckling. Samt personer med intresse för kreativa
och gestaltande tekniker och personlig utveckling.
Datum; 30-31 mars 2019
Lördag; 10:00 -17:00
Söndag; 10:00 -16:00
Kostnad: 4 900 kr + moms/deltagare, faktureras vid anmälan.
Deltagarantal: Minimum åtta för att kursen ska bli av.
Plats: Centralt i Stockholm City.
Anmälan: Bindande anmälan via mail till elisabet@lifestaging.se
Information: www.lifestaging.se www.samtal.se eller 08-33 71 73
Sista anmälningsdag; 23 februari 2019

Vill du höra vad handledda som provat lifestaging/uppställningar och andra kreativa handledningsformat tycker?  
Klicka på videon nedan!      


LEDARSKAPSKURS FÖR LÄKARE APRIL-MAJ 2018

Kursen riktar sig till ST-läkare, färdiga specialister, överläkare, distriktsläkare och andra yrkesgrupper inom sjukvården som vill förkovra sig som ledare.

I den nya studieplanen för ST-läkare täcker vi de delmål som bl.a. avser ledarskap, sjukvårdens organisation, lagar och andra föreskrifter, handledning, pedagogik, etik samt bemötande av medarbetare, patienter och deras närstående (a1, a2, a6 och b1). I den äldre studieplanen täcker vi samtliga delmål som avser de icke-medicinska delmålen (13, 15, 16, 17 och 18) förutom delmål 14 som i huvudsak uppnås på kliniken. Om det känns hjälpsamt och godkänns av den enskilde deltagaren, upprättar vi gärna kontakt med dennes handledare för synpunkter på ST-läkarens positiva förmågor och vad som kan behöva utvecklas.

Vi har satt en övre gräns på 12 deltagare för att kunna erbjuda en hög nivå av personlig handledning i de övningar som följer på varje teoriavsnitt.

LIPUS (Läkarnas Institut för Professionell Utveckling av Sjukvården) har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se, Lipusnr. 20170091.

Datum: 24 – 27 april samt 21 – 25 maj 2018

Kurslängd: 8 dagar fördelade på två etapper.

Lärare och ansvarig kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog, handledare och föreläsare.

Lärare: Paula Wallmon, överläkare, kirurg, ST-handledare, Region Örebro län.

Plats: Talja Högklint, några kilometer utanför Flen i Sörmland.

Kostnad: 22.000 kr + moms per deltagare vilket innefattar kurs, alla måltider, transfer till och från kursgården och närmaste järnvägsstation/hotell, omfattande dokumentation samt boken ”Samspel – arbetslivets psykologi i transaktionsanalytiskt perspektiv” (Bylund & Kristiansen, Natur och Kultur 2005). Kostnaden faktureras efter att skriftlig kursanmälan inkommit och godkänts.

Boende: 1+1-veckorskursen sker i internatform och vissa kvällsaktiviteter ingår. Kravetet är att man bor på kursgården eller närliggande hotell. Vi har några rum för övernattning på kursgår-den för de som så önskar. Det är ett nära och enkelt boende i naturskön kulturmiljö för 400 kr/natt/enkelrum och 250 kr/natt/dubbelrum. Toalett i anslutning till rummen och dusch i intilliggande hus (endast ett fåtal rum där "först till kvarn" gäller).

Vi kan ge rekommendationer till närliggande hotell och värdshus.

Deltagarantal: Max 12 deltagare.

Villkor: God svenska, 100% närvaro under samtliga åtta heldagar samt aktivt engagemang i såväl teoretiska som praktiska och självständiga avsnitt.

Anmälan till: Abundi Psykolog AB, Talja Högklint, 642 91 Flen, eller tommy@samtal.se

Sista anmälningsdag för kurs nr 20170091: 23 mars 2018.

Ytterligare information: tommy@samtal.se  070-380 76 91


LEDARSKAPSKURS FÖR LÄKARE MAJ-JUNI 2018

Kursen riktar sig till ST-läkare, färdiga specialister, överläkare, distriktsläkare och andra yrkesgrupper inom sjukvården som vill förkovra sig som ledare.

I den nya studieplanen för ST-läkare täcker vi de delmål som bl.a. avser ledarskap, sjukvårdens organisation, lagar och andra föreskrifter, handledning, pedagogik, etik samt bemötande av medarbetare, patienter och deras närstående (a1, a2, a6 och b1). I den äldre studieplanen täcker vi samtliga delmål som avser de icke-medicinska delmålen (13, 15, 16, 17 och 18) förutom delmål 14 som i huvudsak uppnås på kliniken. Om det känns hjälpsamt och godkänns av den enskilde deltagaren, upprättar vi gärna kontakt med dennes handledare för synpunkter på ST-läkarens positiva förmågor och vad som kan behöva utvecklas.

Vi har satt en övre gräns på 12 deltagare för att kunna erbjuda en hög nivå av personlig handledning i de övningar som följer på varje teoriavsnitt. Samtliga deltagare får ett antal mini-kompendier med teori för instudering innan kursstart. Det gör att vi kan hålla kortfattade teoripresentationer och lägga mer tid på träning i olika kritiska situationer. Och tid för reflektion i grupp och enskilt.

LIPUS (Läkarnas Institut för Professionell Utveckling av Sjukvården) har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se, Lipusnr. 20170123.

Datum: 28 maj – 1 juni 2018

Kurslängd: 5 dagar (en vecka).

Lärare och ansvarig kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog, handledare och föreläsare.

Lärare: Paula Wallmon, överläkare, kirurg, ST-handledare, Region Örebro Län.

Plats: Talja Högklint, några kilometer utanför Flen i Sörmland.

Kostnad: 16.000 kr + moms per deltagare vilket innefattar kurs, alla måltider, transfer till och från kursgården och närmaste järnvägsstation/hotell, omfattande dokumentation samt boken ”Samspel – arbetslivets psykologi i transaktionsanalytiskt perspektiv” (Bylund & Kristiansen, Natur och Kultur 2005). Kostnaden faktureras efter att skriftlig kursanmälan inkommit och godkänts.

Boende: Denna 1-veckorskurs är ett externat vilket möjliggör för deltagare att fritt välja boende. Vi har några rum för övernattning på kursgården för de som så önskar. Det är ett nära och enkelt boende i naturskön kulturmiljö för 400 kr/natt/enkelrum och 250 kr/natt/dubbelrum. Toalett i anslutning till rummen och dusch i intilliggande hus (endast ett fåtal rum där "först till kvarn" gäller).

Vi kan rekommendera några närliggande hotell och värdshus.

Deltagarantal: Max 12 deltagare.

Villkor: God svenska, 100% närvaro under samtliga åtta heldagar samt aktivt engagemang i såväl teoretiska som praktiska och självständiga avsnitt.

Anmälan till: Abundi Psykolog AB, Talja Högklint, 642 91 Flen, eller tommy@samtal.se

Sista anmälningsdag för kurs nr 20170123: 26 april 2018.

Ytterligare information: tommy@samtal.se  070-380 76 91

 
Att skapa en hållbar samarbetsplats 2018

Ledarskapsskurs på 2 x 2 heldagar där vi tillsammans bygger en fiktiv arbetsplats som utmärks av samarbete, uppmärksamhet, fungerande feedback-system, motivation, laganda, allvar och glädje, tydliga avtal, konstruktiva oenigheter, personligt ansvar samt gott medarbetarskap och goda ledare.
En hållbar samarbetsplats med tydligt ledarskap, delaktiga och konstruktiva medarbetare ger lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och nöjda kunder.

Kursen ger dig kunskap om hur du kan skapa ett eget hållbart ledarskap för en positiv kultur som lever vidare och utvecklas. Du får med dig verktyg som ger dig en ökad förmåga att förstå och hantera utmaningar och problem. För att kunna tillgodogöra dig kursen krävs att du förstår och reflekterar över den egna ledarrollen och behovet av egen utveckling.

Målgrupp: Ledare inom privat och offentlig verksamhet
Kursledare: Tommy Kvarnlöf
Kursdagar: 3-4 april + 2-3 maj 2018. Träningsuppgifter mellan tillfällena.
Kostnad: 12.000 kr + moms. Inkluderar 2 frukostar, 4 luncher, 2 middagar och fika. Ett begränsat antal övernattningsbäddar kan erbjudas. 300 kr/natt + moms. "Först till kvarn" gäller. Kurskostnaden faktureras och ska vara betald senast 8 mars. Skulle kursen inte få tillräckligt med deltagare, återbetalas hela kurskostnaden.
Anmälan: Bindande anmälan via mail till tommy@samtal.se senast 5 mars 2018.tart.

Deltagarantal: Maximum 10 deltagare. Minimum 8 deltagare.
Plats: Talja Högklint, Flen. En timmes tågresa från Stockholm

Anmälan och info: Tommy Kvarnlöf 070-380 76 91,
Observera det begränsade antalet deltagare. Betalning sker mot faktura i förskott.


UTBILDNING I KONFLIKTHANTERING våren 2018

Detta är en ledarskapsskurs och omfattar två heldagar och ges under hösten 2018.

Målsättningen med kursdagarna är att uppnå ett gynnsammare arbetsklimat och en ökad förmåga att handskas med och lösa konflikter på arbetsplatsen -  i mötet med medarbetare, mellan medarbetare, mellan grupper och i kollegiala sammanhang. I kursen ingår kunskap om konfliktteori. 

Här ges rikliga möjligheter att reflektera om sig själv som ledare, om relationer till medarbetare, relationer mellan medarbetare och om den egna organisationen. Utbildningen syftar till att hitta hjälpsamma idéer och lösningar på en konkret men även övergripande nivå.

Innehåll:

Konfliktteori
Konflikters uppkomst i språk och i tänkande.
Konflikter som psykologiska spel.
Hur mellanmänskliga konflikter kan härröras från struktur och innehåll i din organisation, de mål och visioner som förväntas delas av alla i arbetslaget, olika ledarstilar, värderingar, kompetens, människosyn, omstruktureringar, etc.
Det yttre sammanhang som ditt företaget verkar i - kunder/klienter, ortens kultur etc.
Hur polarisering och konflikter uppstår och förändras med arbetslagets utveckling.
Reflektioner över hur ledarskap kan utvecklas och förändras i syfte att minimera destruktiva konflikter.
Metoder att dra nytta av oenighet och att förebygga konflikter.
Alternativa metoder att bemöta och bearbeta uppblossande och låsta konflikter.
Mål och strategier för att ge förutsättningar till goda samtal där man uppmärksammar varandra positivt och uppskattar de resurser andra besitter.

Kursen riktar sig till ledare/chefer i offentlig förvaltning och det privata näringslivet. Mindre och större organisationer.
Formen är teoriseminarier och diskussioner som varvas med samtal i mindre grupper. 8-10 deltagare.

Kursledare: Tommy Kvarnlöf.
Kursdagar: 22-23 mars 2018
Kurskostnad: 6.500:- + moms. Lunch och kaffe ingår. Förutsättning för att kursen ska ges är att minst åtta deltagare anmäler sig.
Anmälan: Bindande anmälan via mail till tommy@samtal.se eller 070-380 76 91.
Sista anmälningsdag: 22 feb 2018. Anmälan är bindande. Kurskostnaden faktureras i samband med anmälan och ska vara betald före kursstart.                   

Kursen ges i våra lokaler i Flen (i timmes tågresa från Stockholm). Kursen kan också beställas som uppdrags-utbildning i våra lokaler eller på annan ort. Kontakta oss för olika upplägg och kostnader.


KOM TILLRÄTTA MED DIN TAL-ÄNGSLAN – en talarkurs under fem kvällar våren 2018.

De flesta känner obehag av att stå på scen eller i andra sammanhang tala inför en mindre eller större grupp människor och många undviker helt att utsätta sig för den situationen. Samtidigt blir det personliga varumärket allt viktigare och kraven på att hålla olika presentationer i yrkeslivet ökar. Kraven ställs också inom skolan på alla områden och nivåer. Att tala framför TV-kamera eller i radio ska vara naturligt.

Många vill kunna eller förväntas hålla tal i mer privata sammanhang - på bröllopet, födelsedagsfesten, dopet eller vid majbrasan.

Man spänner bågen högt - att tala avspänt och spontant, utantill, tydligt och kraftfullt, underhållande och intresseväckande, träffsäkert, originellt, kvittrande eller med stort allvar. Detta är nog det man önskar, men den positiva känslan och flytet infinner sig inte alltid, trots att man är fullt medveten om att det är riskfritt, att de som lyssnar är intresserade, vill väl och att man själv kan "ämnet".

Oron brukar stiga både inför och under själva talet. Efteråt recenserar man sig själv och fylls av självkritik för att man svamlat, tappat tråden och missat det viktigaste man hade att säga. "Det här gör jag aldrig om!" Talet som skulle bli så bra – blev till ångest och ett eldprov för självkänslan.

Känner du igen dig i detta?

Det finns många namn på detta vanliga bekymmer: scenskräck, rampfeber, katederskräck, premiärnerver, prestationsångest och social ångest eller fobi. Här kallar vi det tal-ängslan, en beteckning som är mindre stigmatiserande och gör problemet enklare att kontrollera och påverka.
Under fem tisdagkvällar (totalt 15 timmar) under febr – mars 2018 pågår en serie träffar på Högklint för att komma tillrätta med talängslan. Samtliga i gruppen delar mer eller mindre samma bekymmer. Maximalt antal deltagare är 10.

Program:

  • Träffarna inleds med att varje person i gruppen intervjuas om sina resurser, svårigheter och vad man önskar uppnå. På så vis försöker vi hitta den enskilde deltagarens ”säkerhetsnivå" där han/hon känner sig trygg.
  • Kortfattat beskrivs några anledningar till att talängslan kan uppstå. Vissa människor tycks vara mer lättväckta inför hot. Hur kommer det sig?
  • Därefter går vi igenom ett antal hjälpsamma tips och träningsmoment i att behålla lugnet, hålla koncentrationen uppe, undvika självkritik och förlägga oro "utanför sig själv". Vi gör övningar i att andas rätt, vara av-spänd och tänka fritt utan ängslan.
  • Talträningen sker i små-små steg där du behåller känslan av kontroll. Alla övningar sker under lättsamma former. Du får också en hemuppgift om att förbereda en mindre föreläsning eller ett kort tal i något ämne du är kunnig i eller till en person du känner väl. Denna presentation sker med mesta möjliga trygghet och minsta möjliga sociala risk. Successivt kommer det att bli lite tuffare. Om oron växer är det helt ok att backa eller ta timeout. Du får hela tiden ett lugnt, personligt och metodiskt stöd i att kunna gå vidare. Man lär sig av att lyckas, men även av att misslyckas!

Du ska erövra lugnet, modet, säkerheten och fokusera på resultatet och inte på svårigheterna. Du måste förstås våga göra nytt och annorlunda. Allt sker utifrån individuella behov och önskemål. Tyngdpunkten är inte att lära sig klassisk retorik (talekonst) även om du kommer att få en hel del tips och råd hur man kan lägga upp ett bra tal som passar dig. Man lyckas med att bli talare tillsammans med andra och inte i sin ensamhet framför ett data-terapi-program.

Att vi därtill har roligt och ger varandra konstruktiv och positiv kritik gör att du lyckas riktigt bra!

Datum: Planerad kursstart 13/2 2018 och sedan följande tisdagar: 20/2, 27/2, 13/3 och 20/3.

Kl. 18.00-21.00 (20 min paus). Det serveras kaffe/te, juice, fikabröd/smörgås och frukt.

Anmälan senast 5/1 2018 och är då bindande. "Först till kvarn" gäller. Skulle antalet anmälda bli färre än sex ställs kursen in och hela kurskostnaden återbetalas.

Plats: Abundi Psykolog AB, Talja Högklint 1-2, 64291 Flen

Ledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog. Relevanta erfarenheter: Behandling av klienter med ångest, panikattacker och fobier. Undervisning och storföreläsningar i olika ämnen däribland fobier, ångestsymtom och behandling av dessa. Skådespelare under några år.

Kostnad: 3.300 kr + 25% moms (talträningen kan räknas som sjukvårdsbehandling och är då befriad från moms mot uppvisande av läkarintyg). Avgiften ska vara betald senast 10/1.

Ytterligare information: tommy@samtal.se  070-380 76 91

Pressmaterial & filer